Felles blad for IOGT og DNT

Ledelsene i DNT og IOGT har gitt klarsignal for å avklare om det er grunnlag for å gi ut et felles blad. Et prøvenummer kommer til å bli utgitt i starten på 2011, men før det ønsker man å få inn synspunkter fra medlemmer i begge organisasjonene. Det kan du være med på gjennom å delta i denne undersøkelsen på nettet.

DNT og IOGT er to forholdsvis like organisasjoner som jobber for og med omtrent det samme. Det er noen forskjeller, men det er atskillig flere likheter. Hva en ville kunne få til, er selvsagt helt uvisst. Men det er lov å ønske seg. Vi kunne for eksempel gi ut bladet omtrent hver måned i året, i stedet for 4-5 utgaver. Det ville gjøre det mulig å følge tettere på de prosessene som er på rusfeltet ute i samfunnet. Forhåpentligvis ville en kunne produsere mer og bedre lesestoff for leserne. Kanskje kunne mer av stoffet også utformes på en slik måte at det er interessant for folk langt utenfor rørsla – blant ansatte i behandlingsapparatet, blant forebyggerne, i skolen, i politiet, i helsevesenet… Kanskje kunne en lykkes med å bringe mer stoff som kunne skape premisser for debatter på rusfeltet. Det kunne være mulig med flere reportasjer fra ”gata” og flere intervjuer med maktpersoner og mer plass til de gode eksemplene på godt edruskapsarbeid.

Mange har etterlyst en mulighet for å tette det hullet som oppsto da FOLKET forsvant for noen år siden. For de som ikke har vært med så lenge: FOLKET var ei rusmiddelpolitisk avis som kom ut hver annen uke. Om det er mulig gjenstår å se, men noen av de funksjonene som FOLKET hadde med å bringe både oppdatert informasjon og debatt til frontkjemperne på feltet burde det være mulig å realisere.

Det er mange ting her å strekke seg etter. Men det er klart at en ikke vil få alt. Dessuten er det rimelig sikkert at det er noe av det en har i dag en ville måtte gi slipp på.

Arbeidsutvalga i de to organisasjonene ønsker en bred prosess før de trekker noen endelig konklusjon. Det er ønskelig at så mange som mulig får si meningen sin – om hva et slikt felles magasin kunne bli, om hva en for all del ikke har råd til å unnvære, om styrker, svakheter, muligheter og trusler. Hvor stor vekt skal en legge på å gi et slikt blad et utadvendt perspektiv? Hva betyr det i så fall for hva vi kan bruke spaltene til og ikke?

Det er lagt som en premiss at en i alle fall ikke skal slå sammen bladene sine for å spare penger. Ønsket er i stedet at en skal får mer igjen for de pengene det koster å gi ut to blader. Samtidig innebærer jo et blad med flere lesere også noe større mulighet for å finne annonsører som kan være med på å muliggjøre ytterligere utvikling av produktet. Kanskje kan et godt produkt også skaffe seg en del abonnenter som også bidrar sterkere økonomisk enn hva som er tilfelle i dag.

SI DIN MENING OM MEDLEMSBLADET
Delta i undersøkelsen på nettet.
Les mer her
  • Tips ein ven Tips ein ven
  • Skriv ut Skriv ut