Oppfølging

Vi verver medlemmer – flere enn på svært mange år. Det er godt å få bekreftet at flere vil være med og vil støtte IOGT. Samtidig vet vi at aktivt lokalt nærvær og aktivitet er helt avgjørende for et sterkt og livskraftig IOGT i framtida.

Langt fra alle nye medlemmer vil bli aktive, lokale medlemmer, men vi må likevel gjøre vårt beste for at flest mulig av de nye også skal engasjere seg i arbeidet. Skal vi lykkes med dette, må vi være oss bevisst hva vi gjør for å åpne dørene for nye medlemmer – hvilke aktiviteter vi har og at vi har egnede oppgaver å tilby dem. Her har vi samlet noen innspill fra avdelinger som forsøker å møte disse utfordringene.

VERVE TIL AKTIVITET - Delta i vervingen!
Det er lettere å gjøre nye medlemmer interessert i lokalt arbeid når en eller flere fra den lokale avdelingen deltar i vervingen. Det ideelle er at et nyvervet medlem kan inviteres til et møte eller arrangement i nær framtid. Med andre ord: Når dere planlegger verving; tenk også på aktivitet!

VÆRE SYNLIG
Nye medlemmer vil vanligvis være åpne for å høre om hva vi driver med. Vi må kunne fortelle om hva IOGT driver med – hvilke prosjekter vi har – og vi må kunne fortelle om lokalt arbeid. Vi tilbyr et rusfritt samværsmiljø. Dette må vi kunne få fram. Mange vil også spørre om hvordan vi er engasjert og synlige i lokalsamfunnet.
Å være utadvendt handler blant annet om hvem vi samarbeider med, hvordan vi annonserer våre møter og bruker media til å fortelle om arrangementer og aktivitet. Når vi inviterer folk fra andre organisasjoner, vil vi ikke bare være flere; det kan også være mer spennende for nye medlemmer å delta.

RELEVANT OG DEMOKRATISK
Nye medlemmer bør føle at de er velkommen og at vi er interessert i den kompetansen de har med seg. Derfor er det viktig å kunne gi dem mulighet til å gi innspill og påvirke virksomheten. Noen avdelinger legger planer for lang tid framover, noen for kortere tid. Vi kan også velge en mellomløsning. Det er bare et fåtall arrangementer som krever at vi planlegger over lang tid. Ved å holde noen åpninger, vil det være lettere å invitere nye medlemmer inn i programkomiteen. En god programkomité vil alltid være opptatt av hva som rører seg i lokalsamfunnet og finne måter å ta opp aktuelle saker!

LAV TERSKEL
Ingen bør oppleve at de stilles overfor urealistiske forventninger. Vi må være lydhøre for de signaler som nye medlemmer gir. I mange avdelinger er det medlemmer som over lang tid har gjort en flott innsats med å legge til rette for møter og arrangementer. Ingenting går av seg selv – verken å lage mat, sette i stand lokalet eller rydde opp etterpå. For noen er nettopp praktiske oppgaver en god måte å føle at en gjør nyttig arbeid. Noen medlemmer vil helt sikkert etterspørre mer informasjon om hva IOGT står for. Det er fint om vi kan holde liv i studiearbeidet og engasjere oss i diskusjonen om salgs- og skjenkesaker i kommunen. Se vedlagte liste over aktuelt materiell.

SOSIALT MILJØ
Nye medlemmer kan gi en skikkelig opptur for det lokale arbeidet. Men det er også en risiko for at det kan bli noen nedturer. Det eneste vi kan gjøre, er å forberede oss best mulig. Hva det betyr, bør hver enkelt avdeling diskutere. Materiellet vi tilbyr, forteller om IOGTs opplysningsarbeid, forebyggende prosjekter, hjelpearbeid for rusavhengige og engasjement i utviklingsarbeid. Vi forteller også om IOGT som en kulturorganisasjon som tilbyr et rusfritt samværsmiljø. At vi også i den enkelte avdeling lever opp til dette, kan bekreftes nettopp ved at vi evner å ta imot og trekke med nye medlemmer.

Utfordringen er også å se aktiviteten vår i sammenheng med dette. Hvordan virker møteprogrammene? Hvilket formål har de? – Skal vi klare å trekke med nye medlemmer, må vi også forsøke å være tydelige på at programmene både skal være et tilbud for mangeårige medlemmer og appellere til de nye som banker på. Forsøk å unngå at det nye medlemmet føler at han eller hun blir bebreidet for ikke å delta – setninger av typen ”Vi har ikke sett så mange av de nye medlemmene” ol i brev bør vi unngå.

Andre måter å arbeide på
IOGT-arbeid er ofte veldig møtesentrert. Noen av de nye medlemmene vil kanskje ikke delta på møter, men kan tenke seg å gjøre en konkret oppgave en enkelt gang. Det er viktig at vi også er åpne for dette, og tenker på det når vi sender ut informasjon.
********
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut