1. Anvendelse og hensikt.

Kvalitetshåndboken med tilhørende prosedyrer skal anvendes ved planlegging, gjennomføring og oppfølging i organisasjonsarbeidet og i arbeidet med prosjekter og enkelttiltak i regi av IOGT i Norge, eller der organisasjonen forestår slik aktivitet på vegne av samarbeidende organisasjoner. Kvalitetshåndboken skal gjelde for sentralleddet i organisasjonen, for linjeorganisasjonen, stabsfunksjoner og i regionene så langt dette passer.

Kvalitetshåndboken gjelder også når organisasjonen utfører oppdrag for eksterne kunder og skal i slike tilfeller tjene som dokumentasjon av organisasjonens systematiske arbeid innenfor kvalitets- og forbedringsarbeidet. Håndboken beskriver også målsetningen i HMS-arbeidet. For øvrig vises det til egen HMS-håndbok.

Prosessene som er beskrevet i denne kvalitetshåndboken og tilhørende prosedyrer, dokumenter og retningslinjer skal sikre at det arbeides enhetlig og rasjonelt. Hensikten er at arbeidet tilfredsstiller medlemmenes og andre interessenters behov. Systemet for kvalitetsstyring skal sikre at erfaringer samles og kommer nye prosjekter og aktiviteter til gode.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut