4. Ansvar og myndighet.

 

Generalsekretær er ledelsens representant i HMS arbeidet og ansvarlig for

 • at arbeidsgivers plikter i henhold til lover og forskrifter blir overholdt – se pkt. 2
 • at HMS-håndboken er oppdatert når det gjelder endringer i lover og forskrifter
 • at sykefravær blir fulgt opp i henhold til avtalte rutiner

Arbeidsgivers plikter er for øvrig nærmere beskrevet i Arbeidsmiljølovens § 2.1 og 2.2.
 

Arbeidstakers plikter er nevnt i Arbeidsmiljølovens § 2.3 – herunder

 • gjøre seg kjent med gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og
  sikkerhet og etterleve disse i det daglige arbeidet.
 • bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,
 • straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,
 • sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer diskriminering, trakassering, vold eller annen utilbørlige forhold på arbeidsplassen,
 • medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende

Verneombudet skal i følge Arbeidsmiljøloven ivareta arbeidstakerens interesser i saker som
angår arbeidsmiljøet. Vedkommende skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet er utført i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal

 • delta i kartlegging, risikovurdering og avvikshåndtering når det gjelder HMS-arbeidet
 • årlig gjennomgå HMS-håndboken
 • besørge oppdatering og videreutvikling i henhold til endrede forhold og påse at HMS-systemet fungerer etter intensjonene.

Ansvarsmatrise. Det er satt opp en ansvarsmatrise for en del viktige funksjoner

TILTAK

ANSVARLIG

GJENNOMFØRING

OPPFØLGING

Ajourføring av HMS-håndboken i henhold til forskrifter

General sekretær

Årlig

Gjennom AMU

Oppfølging av beredskapsplan

General sekretær

Kontinuerlig

Gjennom AMU

Oppfølging av rutiner for vedlikehold og tilgang av førstehjelpsutstyr

General sekretær

Kontinuerlig

Gjennom AMU

Rapportering av skader/avvik/nestenulykker

General sekretær

Kontinuerlig

Gjennom AMU

Oppfølging av medarbeidersamtaler

General sekretær

Kontinuerlig

Gjennom AMU

Registrering av sykefravær

General sekretær

Kontinuerlig

Gjennom AMU

Registrering av bruk av overtid

General sekretær

Kontinuerlig

Gjennom AMU

Gjennomføring av internkontroll-runder basert på sjekklister

VO, HMS ansvarlig

Årlig

Gjennom AMU

 

 

 

 

 

 

 • Tips ein ven
 •  Skriv ut