Alkoholpolitisk plattform

Rusproblemer er en av vår tids største sosialpolitiske utfordringer. Problemer knyttet til alkohol er de mest omfattende på rusfeltet, og alkohol er også inngangsport til bruk av andre rusgifter. Mange er bekymret over ungdoms alkoholbruk. Mange er bekymret over at markedskreftene i stadig sterkere grad skaffer seg innflytelse i alkoholpolitikken. IOGT mener at et bredt folkelig engasjement er en forutsetning for å møte økende rusproblemer og en rusliberal utvikling.

Nøkkelen til politisk endring ligger i viljen til engasjement – ikke i spørsmålet om man selv bruker eller ikke bruker alkohol. Skillet i det edruskapspolitiske arbeidet i dag går mellom de som mener at ansvarlig samfunnsstyring også betyr regulering og styring av alkoholmarkedet, og de som mener at omsetning av alkohol skal være minst mulig regulert.

Alkohol er en lovlig vare, men ikke en vare på lik linje med mat og klær. Til det er de faktiske og potensielle skadene for store. Derfor er det behov for en helhetlig alkoholpolitikk som består av:
• Virkemidler som begrenser tilgang og bruk
• Virkemidler som begrenser etterspørselen (informasjon og holdningsdannelse)
• Alternativer til ruskulturen
• Behandling og omsorg
• Skadereduserende tiltak (f.eks promillelovgivning)
• Frivillig engasjement
• Et internasjonal dimensjon
En slik samlet tilnærming har tradisjonelt gitt et lavere forbruk og mindre skader i Norge enn i de fleste andre vestlige land. Denne politikken er nå under press, bl.a som følge av internasjonal tilpasning, en mer aggressiv alkoholindustri og mer liberale strømninger.
Med denne plattformen vil IOGT søke å bygge allianser for å motvirke de kreftene som ønsker en mer liberal utvikling.


UTGANGSPUNKT

Vårt utgangspunkt er WHOs erklæring om alkohol :

• Alle mennesker har rett til et familie-, samfunns- og arbeidsliv skjermet mot ulykker, vold og andre negative konsekvenser av alkoholbruk

• Alle mennesker har fra et tidlig tidspunkt i livet rett til objektiv og korrekt informasjon og opplæring om konsekvenser av alkoholbruk for helse, familie og samfunn

• Alle barn og unge har rett til å vokse opp i omgivelser der de skjermes mot alkoholbrukens negative konsekvenser og, så langt som mulig, til å skjermes mot reklame for alkoholholdige drikker

• Alle mennesker med et risikofylt eller skadelig alkoholbruk, og deres familiemedlemmer, har rett til tilgjengelig behandling og omsorg

• Den som ikke ønsker å drikke alkohol, eller som ikke kan gjøre det av hensyn til helse eller av andre grunner, har rett til å bli beskyttet mot drikkepress og til å få støtte for sitt avholdSTRATEGIER OG TILTAK

IOGT i Norge ser det som særdeles viktig å fremme følgende strategier og tiltak:

1. Heve debutalderen for alkoholbruk
- Aldersgrensene for kjøp av alkohol må håndheves bedre enn i dag
- Norske myndigheter må arbeide internasjonalt for at det settes klare begrensninger for produkter med en form og design som appellerer særlig til barn og ungdom. I Norge bør slike produkter bare kunne bli kjøpt på vin- eller ølmonopol.
- Det må finnes attraktive alternativer til ruskulturen i samfunnet

2. Opprettholde alkoholreklameforbudet
- Myndighetene må arbeide i internasjonale fora for å få strengere retningslinjer internasjonalt på markedsføringen av alkohol

3. Styrke Vinmonopolet
- Vinmonopolets rolle som alkoholpolitisk instrument må styrkes. Det er viktig at Vinmonopolet har legitimitet i befolkningen, men tiltak som bidrar til å øke forbruket uten at det kan påvises at dette skjer på bekostning av illegalt forbruk svekker polets stilling. Det bør ikke opprettes flere selvbetjente pol eller ”minipol”.
- En ordning som i Sverige, hvor alle alkoholvarer over 3,5% selges på polet, bør innføres. Inntil dette skjer må kommuner ha mulighet til å gi den lokale bevillingen av øl og rusbrus til vinmonopolet i kommunen.

4. Bruke prisinstrumentet aktivt
- Norge bør arbeide i europeiske fora for et europeisk regime med innføring av avgifter som kan gjenspeile alkoholens omkostninger i samfunnet.

5. Styrke forebyggingen
- Forebyggingen på rusfeltet må gis betydelig større ressurser.
- Den frivillige sektorens rolle i det forebyggende arbeidet må styrkes.
- Statlig støtte til informasjon og forskning må økes, og denne må holdes fri fra finansiering og innflytelse fra alkoholindustrien

6. Lokale myndigheter må ha en klar politikk
- Hver kommune må ha en kommunal handlingsplan som danner utgangspunkt for det forebyggende og politiske arbeidet i kommunen. Antallet salgs- og skjenkebevillinger må knyttes til målsetningene for politikken i kommunen
- Skjenkebevilling bør ikke gis til lokaler i typiske boligområder og i nærheten av skoler eller lignende.
- Ved etablering av skjenkesteder skal lokale organisasjoner i nærmiljøet høres. Det skal være formell klageadgang for enkeltpersoner eller grupper som særlig berøres ved søknad om salgs- eller skjenkebevilling, elle utvidelse av salgs- og skjenketider.

7. Begrense profittinteresser i alkoholmarkedet mest mulig
- Norge må arbeide internasjonalt for å begrense alkoholindustriens makt.
- For å ha troverdighet til å gjøre dette bør offentlige midler ikke investeres i alkoholindustri, og Norge bør ikke støtte alkoholeksport eller markedsføring i utlandet.

8. Skape flere alkoholfrie arenaer i samfunnet
- Aktiviteter hvor barn og ungdom deltar skal holdes rusgiftfrie
- Idrettsaktiviteter bør være alkoholfrie soner, og det bør derfor ikke gis skjenkebevillinger til idrettsarrangement eller arenaer
- I tillegg til samvær med barn og unge og idretts-aktiviteter er det viktig å styrke oppslutning om at følgende områder i samfunnet skal holdes rusfrie – trafikk, båt- og badeliv, sorg og depresjoner, konflikter, graviditet og arbeidsliv.

9. Styrke behandlingstilbudet
- Russkadde bør få rett til behandling for sine rusproblemer
- Både russkadde og deres pårørende må sikres et bredspektret behandlings- og omsorgstilbud. Særlig mener IOGT det er viktig å bruke mer ressurser på å hjelpe barn som lider av voksnes drikking.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut